தமிழ்மணம்

target="_blank">Tamil Blogs Traffic Ranking

Thursday, July 9, 2009

வன்னிய சாதிப்பிள்ளைகள்


வன்னிய சாதிப்பிள்ளைகள் :நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுக்கட்டுரைகள், அண்ணல்வெளியீடு, 4,கலைமகள் நகர், ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை-600 097, பேச: 044-232840, முதல்பதிப்பு 2001.ISBN : 81-87962-08-9 விலை ரூ 50. நூலைப்பற்றி: கலை, வழிபாடு, பழக்கவழக்கங்கள், தொழில்நுட்பங்கள், கோட்பாட்டாய்வுகள் என்னும் பெருந்தலைப்புகளில் பதினேழு ஆய்வுக்கட்டுரைகள் இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன. மக்கள் வழக்காறுகளை மக்களிடமிருந்து சேகரித்து மிக நுணுக்கமாக இவர் ஆராய்ந்து கருத்துகளை வெளியிட்டுள்ளார். உணவு பற்றிய இவருடைய கட்டுரைகளும், தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த ஆய்வுகளும், நிலப்பெயராய்வு, சாதிப்பிள்ளைகளின் வாய் மொழி வரலாறு முதலான கட்டுரைகளும் நாட்டுப்புறவியல் துறைக்கு முற்றிலும் புதியவை. சமூக மேம்பிட்டிற்குத் துணை நிற்பவை - முனைவர் ஆறு.இராமநாதன்.

No comments:

Post a Comment